Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną w 12 gminach północnej Wielkopolski
This is an example of a HTML caption with a link.

Ankieta

Testowa ankieta
Pierwsza opcja
Druga opcja
Trzecia opcja
Czwarta opcja

O projekcie

Strona głównaarrowO projekcie
 

WOKiSS realizuje projekt: “Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w 12 gminach północnej Wielkopolski”. Beneficjentami projektu są gminy z:

mapa

Powiatu Chodzieskiego:

Powiatu Złotowskiego:

Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego:

Powiatu Pilskiego:

Czas trwania projektu: od 1.01.2013 r. do: 30.09.2014 r.
Wkład własny przypadający na gminę : 5 500 zł

Celem głównym projektu będzie: przygotowanie gmin północnej Wielkopolski do wdrażania nowoczesnych narzędzi informatycznych, dla podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług publicznych.
Zostanie on osiągnięty w momencie zrealizowania we wszystkich 12 samorządach celów szczegółowych:

  1. Dokonane diagnozy stopnia przygotowania samorządów do wdrażania nowoczesnych narzędzi informatycznych
  2. Zdefiniowanie oczekiwań mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych odnośnie świadczenia przez samorządy usług publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych
  3. Rezultatem działań podjętych w ramach pp. 1 i 2 będzie opracowanie Raportu o jakości i dostępności usług publicznych w 12 gminach północnej Wielkopolski
  4. Rozwinięcie kompetencji pracowników samorządowych - kadry zarządzającej, kadry kierowniczej i administratorów systemów informatycznych – w zakresie oferowania i uruchamiania e-usług publicznych. Zakłada się przeprowadzenie 2 wykładów nt. e-administracji i budowy społeczeństwa informacyjnego dla kadry zarządczej oraz informatyków gminnych oraz 4 zajęć warsztatowych dla informatyków – dla poznania platformy e-PUAP oraz implementacji e-usług
  5. Zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządami w obszarze e-administracji dla podniesienia poziomu rozwoju lokalnego i (sub)regionalnego
  6. Pilotażowe wprowadzenie kilku nowych usług, które będą świadczone elektronicznie
  7. Skoordynowanie działań urzędów i jednostek podległych w zakresie planowania przedsięwzięć informatycznych możliwych do realizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Zostanie przygotowana Strategia rozwoju e-urzędu w 12 gminach północnej Wielkopolski
  8. Przeprowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie korzystania z usług elektronicznych
  9. Organizacja konferencji podsumowującej projekt.
unia
Strona internetowa projektu Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w 12 gminach północnej Wielkopolski
częściowo finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013